X
随便看看
爱你宝贝了

爱你宝贝了

47岁|165cm|72kg|华人
正在寻找恋人
多希望和喜欢的人一起

基本信息

性倾向 *** 吸烟 ***
角色 *** 饮酒 ***
学历 *** 居住 ***
婚姻 *** 洁癖 ***
职业 *** 眼镜 ***
擅长语言 *** 纹身 ***
感情经历 *** 发型 ***
出柜 *** 着装风格 ***
安全性行为 *** 血型 ***
星座 *** 属相 ***
宗教 *** HIV ***

兴趣爱好

喜欢的电影 ***
喜欢的音乐 ***
喜欢的书籍 ***
喜欢的运动 ***
喜欢的品牌 ***

关于我

***

我心中的他

***

联系方式

私信 发私信
寻他主页 https://www.xunta.mobi/89417
QQ***
个人主页/博客 ***

活动记录 (5分钟前数据)

注册时间 2013-10-28
最后登录 2019-05-22 7:00
登录次数 5236
浏览次数 11622

非法内容举报