X
随便看看
Chace呉

Chace呉

34岁|179cm|75kg|华人
正在寻找恋人
不管现状如何残酷,不管受伤害多深,不管结果好与坏,对待内心的那份爱,仍然坚守并继续保持自己从始至终纯真的心!!

基本信息

性倾向 *** 吸烟 ***
角色 *** 饮酒 ***
学历 *** 居住 ***
婚姻 *** 洁癖 ***
职业 *** 眼镜 ***
擅长语言 *** 纹身 ***
感情经历 *** 发型 ***
出柜 *** 着装风格 ***
安全性行为 *** 血型 ***
星座 *** 属相 ***
宗教 *** HIV ***

兴趣爱好

喜欢的电影 ***
喜欢的音乐 ***
喜欢的书籍 ***
喜欢的运动 ***
喜欢的品牌 ***

关于我

***

我心中的他

***

联系方式

私信 发私信
寻他主页 https://www.xunta.mobi/55612
微信 (Wechat)***

活动记录 (5分钟前数据)

注册时间 2012-11-13
最后登录 2020-12-22 16:04
登录次数 472
浏览次数 4472

非法内容举报