X
随便看看
泓一太郎

泓一太郎

30岁|181cm|71kg
随遇而安'相遇便是缘分'期待优秀的你'能带来更多的惊喜'我在日本冈山县'

基本信息

性倾向 *** 吸烟 ***
角色 *** 饮酒 ***
学历 *** 居住 ***
婚姻 *** 洁癖 ***
职业 *** 眼镜 ***
擅长语言 *** 纹身 ***
感情经历 *** 发型 ***
出柜 *** 着装风格 ***
安全性行为 *** 血型 ***
星座 *** 属相 ***
宗教 *** HIV ***

兴趣爱好

喜欢的电影 ***
喜欢的音乐 ***
喜欢的运动 ***

关于我

***

联系方式

活动记录 (5分钟前数据)

注册时间 2012-09-05
最后登录 2014-02-22 12:12
登录次数 530
浏览次数 52557

非法内容举报