X
随便看看
晴空鹤鸣

晴空鹤鸣

48岁|170cm|68kg|华人
正在寻找恋人
寻有缘的爱书人一起生活

基本信息

性倾向 *** 吸烟 ***
角色 *** 饮酒 ***
学历 *** 居住 ***
婚姻 *** 洁癖 ***
职业 *** 眼镜 ***
擅长语言 *** 纹身 ***
感情经历 *** 发型 ***
出柜 *** 着装风格 ***
安全性行为 *** 血型 ***
星座 *** 属相 ***
宗教 *** HIV ***

兴趣爱好

喜欢的电影 ***
喜欢的音乐 ***
喜欢的书籍 ***
喜欢的运动 ***
喜欢的品牌 ***

关于我

***

我心中的他

***

联系方式

活动记录 (5分钟前数据)

注册时间 2017-08-26
最后登录 2020-10-19 8:32
登录次数 3059
浏览次数 8321

非法内容举报